RODO

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Michał Romanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lemich. Kooperacja Przemysłowa i Wykonawstwo”, e – mail: lemich@lemich.pl , tel.: 48 – 384 – 49 – 66

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na postawie:

 • wyrażonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a;

 • obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze tj. art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy -podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko;

 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 2. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 3. W zakresie, jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

 6. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu

 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe